Stiftende Møde

Referat af stiftende møde i RABforum

Lørdag den 2. april 2005 kl. 11.30 i Fredericia, Hotel Postgården
Til stede: Else Rasmussen (SFZ), Claus Schultz (SFZ), Uwe Kaufmann (SAB), Olejann Malchau
(TKZ), Ole Fersbye (TKZ), Birte Nielsen (PA), René Nielsen (PA), og de 4 rådgivere: Freddy
Knudsen, Frede Christensen, Karen Bloch-Frederiksen, Rosa Frederiksen.
Afbud: Rådgiver Anker Nielsen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Drøftelse og godkendelse af dagsordenen
4. Beslutning om etablering af RAB – Forum
5. Behandling og vedtagelse af vedtægter for RAB – Forum
Nu mulighed for 2 modeller:
Herefter afholdes generalforsamlingen efter vedtægterne for RAB – Forum, eller
Forsættelse af en forudbestemt dagsorden for dette møde, f.eks.
6. Vedtagelse af afgifter
7. Vedtagelse af budget
8. Valg af formand, samt minimum 2 bestyrelsesmedlemmer
9. Drøftelse af fremtidige opgaver herunder valg eller udpegning af personer til varetagelse af disse
opgaver
10. Eventuelt.Ad. 1.
Rosa Frederiksen blev valgt som dirigent.
Ad. 2.
Birte Nielsen blev valgt som referent.
Ad. 3.
Dagsorden godkendes med tilføjelsen: Punkt 9 A. RABforum-logo og RABforum-medlemsbevis.
Punkt 9 i udsendte dagsorden omdøbes til punkt 9 B.
Ad. 4.
De fremmødte foreninger tilkendegiver tilslutning til etablering af RABforum.
Ad. 5.
Vedtægterne gennemgås paragraf for paragraf. I det følgende gennemgås vedtagne ændringer i forhold til det endelige udkast.
§ 1: RABforum er stiftet den 02.04.2005.
§ 3: SAB havde fremsendt forslag til ændring i stk. 2 og 4:
Stk. 2: fjernelse af ”… såfremt disse samtidigt er medlem af en registreringsansvarlig
brancheforening.” Efter debat af forslaget vedtages det at bevare eksisterende formulering.
Stk. 4: ”Disse repræsentanter skal være RAB-behandlere” erstattes af ” Disse repræsentanter skal være alternative behandlere”. En længere debat om konsekvenser af denne åbning, ”bliver en kattelem nu til en ladeport?”, resulterer i, at bevare eksisterende formulering.
§ 4: SAB har fremsendt følgende forslag til ændring: ”De af Sundhedsstyrelsen udpegede rådgivere
kan som hovedregel ikke være medlemmer af bestyrelsen.”
Med tilføjelsen: ” …. rådgivere, nævnt i § 3 stk. 2, kan som ….” vedtages denne ændring:
”De af Sundhedsstyrelsen udpegede rådgivere, nævnt i § 3 stk. 2, kan som hovedregel ikke
være medlem af bestyrelsen.”
§ 8: stk. 2, afsnit 2: ændres til:
”Første gang en RAB forening betaler registreringsafgiften, betales et af RABforum’s
generalforsamling nærmere fastsat beløb pr. registrering. Det samme gælder for hver ny
registrering.
For hver registrering betales en på RABforum’s generalforsamling fastsat årlig afgift.
Antal registrerede opgøres pr. 1. januar og indbetales senest den 1. februar.”
§ 8: stk. 4: ændres til:
”Ved udmelding, som skal ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, eller
bortfald af medlemskab, jf. § 3, stk. 5, tilbagebetales indbetalt afgift ikke.”
§ 13: punkt 7: ændres til:
” 7. Forelæggelse og godkendelse af budget for det følgende år.”
Med disse ændringer er ”Vedtægter for RABforum” vedtaget.
Ad. 6.
Det vedtages, at éngangsgebyret til RABforum udgør kr. 400 pr. registrering.
Ad. 7.
Omdelt rettet budget drøftes. Karen Bloch-Frederiksen foreslår, at den årlige afgift for næste år fastsættes til kr. 400. Dette vedtages.
Ad. 8.
Forskellige konstellationer drøftes.
Olejann Malchau vælges enstemmigt og uden modkandidater til formand.
Frede Christensen vælges enstemmigt og uden modkandidater til kasserer.
Til bestyrelsen vælges ligeledes enstemmigt og uden modkandidater Else Rasmussen, Uwe
Kaufmann og Birte Nielsen. Disse konstituerer sig efterfølgende.
René Nielsen vælges enstemmigt og uden modkandidater til revisor.
Ad. 9.
Det drøftes, om det er et fælles RAB-logo og -bevis til brug for alle, eller om det er et RABforumlogo og -bevis, der skal vælges.
De 3 logo-oplæg går rundt, og alle skriver deres prioritering på de 3 oplæg(1-2-3). Resultatet bliver, at ”mælkebøtten” vinder med 10 ”1-ettere” ud af 11 mulige. Og det er dermed valgt som RABforums logo.
Herefter gives en række kommentarer til RABforum medlemsbeviset, som ligger i udkast:
– vi skal have afklaret, om nederste linier må stå med SST’s ”egen skrift/logo” (FK og FC
afklarer dette 8/4 under møde i SST)
– der skal være plads til foto på beviset
– én ser helst bogstaver uden ”fødder”
– én anden foretrækker ”snirklede bogstaver”, det ser mere officielt ud.
Bestyrelsen udarbejder på første møde rettelsesønsker til kunstneren.
Ad. 9.
Olejann skitserer følgende overordnede opgaver, som der er enighed om:
– Kommunikationsopgaver, som har første prioritet, herunder bl.a. hjemmeside og RABforum
medlemsbeviser
René udarbejder udkast til kravspecifikation for hjemmeside til rundsending til bestyrelsen
– Foreningsopgaver, herunder breve til alle foreninger, samt SR og LNS og SST
– Politisk indsats (forhold til SRAB samt orientering af FSU m.v.).
Det er Olejanns opfattelse, at det vil være oplagt, at Freddy tager sig af dette politiske
arbejde, hvilket der gives tilslutning til.
Det haster med at komme i gang med arbejdet, og bestyrelsen skal derfor mødes snarest.
Ad. 10.
Intet.
Generalforsamlingen ophæves, og bestyrelsen mødes efterfølgende for at aftale konstituering og bestyrelsesmøde.

Således vedtaget den 2. april 2005. Dirigent: Rosa Frederiksen.