Bekendtgørelse, læs sidste nye bekendtgørelse fra d. 1. januar 2007 nederst!

Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 705 af 28/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004
Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere
I medfør af § 4, stk. 1 og 2, i lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere fastsættes:
§ 1. Sundhedsstyrelsen opkræver et gebyr på 5.400 kr. for vejledning og vurdering af ansøgning om en forenings godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere.
§ 2. Sundhedsstyrelsen opkræver et gebyr på 10.200 kr. for godkendelse af en forening til at kunne registrere alternative behandlere.
§ 3. Sundhedsstyrelsen opkræver et årligt gebyr på 5.100 kr. for opretholdelse af en forenings godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere. Stk. 2. Opkrævning af det i stk. 1 nævnte gebyr finder sted første gang førstkommende 1. oktober efter datoen for godkendelse af en forening efter § 2. Såfremt foreningen på dette tidspunkt ikke har været godkendt et helt år, foretages et forholdsmæssigt fradrag i gebyret efter stk.1, svarende til det hele antal måneder, foreningen ikke måtte have haft godkendelse til registrering i det forudgående år. Herefter opkræves det fulde gebyr efter stk. 1 den 1. oktober hvert år.
§ 4. Foreninger, der ikke måtte opnå godkendelse til registrering efter § 2, kan ikke kræve et gebyr betalt efter § 1 refunderet. Foreninger, der måtte ophøre med registrering efter loven, herunder at de fratages deres godkendelse til at registrere alternative behandlere af Sundhedsstyrelsen , kan ikke kræve betalte gebyrer refunderet. Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan beslutte, at der ikke skal betales gebyrer efter §§ 1-3, hvis en forening, efter kortvarigt at have mistet retten til eller ophører med at registrere alternative behandlere efter loven, på ny søger om registreringsgodkendelse, hvor dette henset til det arbejde, styrelsen måtte have med at forny foreningens registreringsgodkendelse, findes rimeligt.
§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2004.Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 28. juni 2004 Lars Løkke Rasmussen /Steen Loiborg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere

BEK nr 1680 af 12/12/2006 (Gældende)
Lovgivning som forskriften vedrører
Ingen
Senere ændringer til forskriften
Forskriftens fulde tekst
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere

§ 1

I bekendtgørelse nr. 705 af 28. juni 2004 om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere, foretages følgende ændring:

1. I § 1 ændres »5.400 kr.« til »5.530 kr. «.

2. I § 2 ændres »10.200 kr. « til »10.445 kr. «.

3. I § 3 ændres »5.100 kr. « til »5.222 kr. «.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 12. december 2006

Lars Løkke Rasmussen