Brev til SR & LNS

Brev til SR og LNS

Til behandlerforeninger for alternative behandlere
Til paraplyorganisationer for alternative behandlere
Fårevejle, den 26. april 2005

RABforum er en realitet

RABforum er et forum for de brancheorganisationer, der er godkendte af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere. RABforum blev dannet på en stiftende generalforsamling lørdag den 2. april 2005.
Baggrunden for RABforums etablering er lov nr. 351 af 19.5.2004, ”Lov om en
brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere” og de tilsluttende
bekendtgørelser, hhv. nr. 702 af 25.6.2004, ”Bekendtgørelse om en brancheadministreret
registreringsordning for alternative behandlere” og nr. 705 af 28.6 2004, ”Bekendtgørelse om
Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede
registreringsordning for alternative behandlere”, kan brancheorganisationer for alternative
behandlere, når visse krav er opfyldt, blive godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere sine medlemmer som RAB – Registreret Alternativ Behandler.

RABforums formål er bl. a. at
• varetage de registreringsansvarlige brancheforeningers interesser og rettigheder overfor
myndighederne.
• arbejde for en højnelse af kvaliteten og etikken inden for det alternative behandlingsområde.
• kunne støtte og rådgive i principielle sager efter anmodning fra en registreringsansvarlig
brancheforening.
• sikre den nødvendige kapital hensat til afholdelse af udgifter i forbindelse med støtte og
rådgivning med videre i relation til tilsluttede registreringsansvarlige brancheforeninger.
• samle mest mulig viden og information vedrørende registreringsordningen.
• varetage kontakten til samt at rådgive Sundhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsens Råd
vedrørende Alternativ Behandling (SRAB) på vegne af registreringsansvarlige brancheforeninger.
• sikre kontakt og kommunikation mellem de af Sundhedsstyrelsen udpegede rådgivere og
de registreringsansvarlige brancheforeninger.
• medvirke til at udbrede kendskabet til og arbejde for en positiv anerkendelse og anvendelse
af RAB-behandlere og deres brancheforeninger.
• medvirke til en positiv kommunikation med relevante interessenter.
• medvirke til at de registreringsansvarlige brancheforeninger overholder de i lovgivningen
givne regler og bestemmelser
• medvirke til at få indflydelse, hvor dette skønnes relevant, bl.a. ved at udpege/vælge repræsentanter
hertil.
• holde de registreringsansvarlige brancheforeninger orienterede om RABforums virke.

RABforum er således for alle behandlerforeninger, der godkendes af Sundhedsstyrelsen som
registreringsansvarlige – uanset deres evt. samarbejde med en paraplyorganisation – det er alene ansøgningen til og godkendelsen i Sundhedsstyrelsen, der er ”adgangsbilletten” til et medlemskab.
RABforum er dermed ikke en ”erstatning” for eller ”konkurrent” til nuværende paraply- eller
brancheorganisationer, og vi ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde med den alternative verden.

RABforums vedtægter kan rekvireres hos formand eller sekretær.

RABforum består pr. 2. april 2005 af følgende foreninger:
Praktiserende Akupunktører, PA
Sammenslutningen af Alternative Behandlere, SAB
Skandinavisk Forening for Zoneterapeuter, SFZ
Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi, TKZ, tkz®foreningen
Bestyrelsens sammensætning

RABforums første bestyrelse blev ved stiftelsen sammensat således:
Formand Olejann Malchau (Næstformand i TKZ)
Tlf. 96 73 30 00 – E-mail: olejann@malchau.dk
Næstformand Else Rasmussen (Formand for SFZ)
Tlf. 86 44 12 49 – E-mail: e-rasmussen@get2net.dk
Sekretær Birte Nielsen (Formand for PA)
Tlf. 56 87 90 10 – E-mail: bn@birtenielsen.dk
Kasserer Frede Christensen (Bestyrelsesmedlem i SAB)
Tlf. 44 84 02 41 – E-mail: frede@frede.se
Bestyrelsesmedlem Uwe Kaufmann (Bestyrelsesmedlem i SAB)
Tlf. 32 53 66 20 – E-mail: uwe.kaufmann@sol.dk

Henvendelse
Henvendelse kan ske til bestyrelsen, dog primært: sekretær Birte Nielsen, telefon 56 87 90 10,
eller formand Olejann Malchau, telefon 96 73 30 00.
Hjemmeside og direkte telefonnummer, der er 70 23 93 33, er under etablering.
Vi glæder os til et godt og frugtbart samarbejde om at sikre den høje etik og standard, som loven er et ønske om.

Med venlig hilsen
på RABforums bestyrelses vegne
f/ Olejann Malchau
Formand
Birte Nielsen
Sekretær