“E-learning” – 31-10-2014

RABforum har længe været i dialog med Sundhedsstyrelsen om e-learning, som vi vurderer som en effektiv læringsmetode inden for mange fag/fagområder i alternative behandleruddannelser. Gennem arbejdet i Det Rådgivende Udvalg under Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling, er det lykkedes sammen med Sundhedsstyrelsen at finde en god løsning.

Sundhedsstyrelsen har på den baggrund i dag udsendt denne information til samtlige registreringsansvarlige brancheforeninger samt SRAB’s, Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandlings, medlemmer:

”Meddelelse om E-learning

Sundhedsstyrelsen har igennem det seneste år været i dialog med brancheforeningerne om e-learning og om RAB-bekendtgørelsens § 10, stk. 1, hvoraf det fremgår, at ”E-learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold”. Brancheforeningerne har i den forbindelse udtrykt ønske om at få mulighed for i højere grad at lade e-learning udgøre en større del af undervisningen – særligt inden for de teoretiske fag.

Sundhedsstyrelsen har derfor bedt Det Rådgivende Udvalg under Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling, om hjælp til nærmere at definere ”en mindre del af undervisningen”, så branchens ønsker til en mere fleksibel brug af e-learning kan imødekommes, samtidig med at hensynet til uddannelsernes kvalitet respekteres.

Sundhedsstyrelsen og Det Rådgivende Udvalg har i den forbindelse lagt særlig vægt på, at RAB-ordningen i dag er anerkendt for den høje faglige kvalitet, som de registrerede alternative behandlere besidder. Det har derfor højeste prioritet, at ordningen bevarer denne anerkendelse.

På den baggrund, kan Sundhedsstyrelsen melde følgende ud om e-learning i forbindelse med uddannelse4skravene i bekendtgørelsens § 10:

A / E-learning kan udgøre en mindre del af uddannelsen.

B / E-learning ki forskellige former skønnes velegnet som læringsmetode inden for teoretiske fag/fagområder.

C / Der skal bestå et egentligt lærer-/elevforhold på en sådan måde, at den studerende kan indgå i dialog med en lærer om stoffet.

D / E-learning klan udgøre op til 100 % i de teoretiske fag anatomi, fysiologi og sygdomslære.

E / E-learning kan udgøre max. 33 % i den primære behandlingsform, i teoretisk funderede behandlingsformer, som f.eks. homøopati, ernæringsterapi og naturopati, kan e-learning udgøre en større andel, dog max. 75 %.

G / Det er den enkelte forenings ansvar at stille krav til en bestået eksamen, der dokumenterer, at den studerende har tilegnet sig den fornødne grundviden idet pågældende fag/fagområde. Foreningerne har pligt til at sikre sig, at eksamen bliver gennemført af den studerende selv.

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at ovenstående kun er gældende for de minimumstimer, som § 10 beskriver. Undervisning ud over dette minimum kan foregå, som foreningerne og skolerne selv finder det mest hensigtsmæssigt.

Sundhedsstyrelsen skal yderligere gøre opmærksom på, at RAB-ordningen er en br5ancheadministreret ordning, og at det derfor i første omgang er op til de enkelte godkendte foreninger selv at tage stilling til, om ansøgere lever op til kriterierne beskrevet i loven, RAB-bekendtgørelsen og i foreningernes egne vedtægter. ” (citat slut)