https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/alternativ-behandling/gode-raad-om-alternativ-behandling/

https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/alternativ-behandling/srab/

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192021

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=9900