Vedtægter for RAB forum

Her finder du vedtægterne for RAB forum: Registrerings Ansvarlige Brancheforeningers Forum

NAVN OG HJEMSTED

§ 1  Foreningens navn og hjemsted

        Stk. 1:   Forumets navn er RAB forum, Forum for alternative behandleres 
                      brancheforeninger, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til
                      at være registreringsansvarlige. RAB forum er stiftet den 02.04.2005.

        Stk. 2:   RAB forum’s hjemsted og postadresse er altid formandens adresse.

FORMÅL

§ 2  Foreningens formål

        Det er RAB forum’s formål at:

        Stk. 1:   Varetage de Registrerings Ansvarlige Brancheforeningers interesser og
                      rettigheder.

        Stk. 2:   Arbejde for en højnelse af kvaliteten og etikken inden for det alternative
                      behandlingsområde.

        Stk. 3:   Arbejde for at samle alle Registrerings Ansvarlige Brancheforeninger.

        Stk. 4:   Samle mest mulig viden og information vedrørende registrerings-
                      ordningen.

        Stk. 5:   Varetage og sikre kontakten til, samt rådgive Styrelsen for
                      Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ
                      Behandling på vegne af registreringsberettigede brancheforeninger.

        Stk. 6:   Medvirke til at udbrede kendskabet til og arbejde for en anerkendelse og
                      anvendelse af RAB-behandlere og deres brancheforeninger.

        Stk. 7:   Medvirke til en kommunikation med relevante interessenter, samt
                      medvirke til at få indflydelse, hvor dette skønnes relevant.

        Stk. 8:   Holde de registreringsansvarlige brancheforeninger orienterede om
                      RAB forum’s virke.

        Stk. 9:   Påvirke lovgivningen omkring registreringsordningen.

§ 3  Deltagelse i RAB forum´s repræsentantskab

        Stk. 1:   For at kunne deltage i RAB forum skal en brancheforening være
                      godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed som registreringsansvarlig. 

        Stk. 2:   Optagelse i RAB forum kan efter ansøgning ske, når en brancheforening
                      tilkendegiver, at de ønsker at leve op til RAB forums formål. Optagelsen
                      afgøres af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen afslår en ansøgning, skal
                      dette være skriftligt begrundet.

        Stk. 3:   Hver af de i stk. 1 nævnte brancheforeninger er repræsenteret med to
                      repræsentanter og skal tillige have valgt en personlig suppleant for disse.
                      De registreringsansvarlige brancheforeninger meddeler RAB forum,
                      hvem deres repræsentanter er.

        Stk. 4:   Fratages en brancheforening af Styrelsen for Patientsikkerhed sin ret til
                      at være registreringsansvarlig brancheforening bortfalder deltagelsen i
                      RAB forum automatisk.

        Stk. 5:   Overholder brancheforeningen ikke sin økonomiske forpligtigelse
                      overfor RAB forum, bortfalder deltagelsen i RAB forum automatisk.

        Stk. 6:   Såfremt en brancheforening gentagne gange ikke efterlever RAB forums
                      formål kan foreningen ekskluderes af RAB forum.

        Stk. 7:   Såfremt en brancheforening har modtaget afslag på optagelse, eller er
                      blevet ekskluderet af RAB forums bestyrelse, har brancheforeningen ret
                      til at tage afgørelsen op på førstkommende generalforsamling for endelig
                      afgørelse.

BESTYRELSE

§ 4

        Stk. 1:   RAB forum’s daglige arbejde ledes af en bestyrelse på fem personer, der
                      vælges på en generalforsamling blandt de registreringsansvarlige
                      brancheforeningers repræsentanter.

        Stk. 2:   Der vælges to suppleanter til bestyrelsen.

        Stk. 3:   Alle vælges for to år ad gangen, således at formanden og et bestyrelses-
                      medlem er på valg i lige år og kassereren og to bestyrelsesmedlemmer er
                      på valg i ulige år.

        Stk. 4:   Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med
                      næstformand og sekretær.

§ 5

Bestyrelsen arbejder ud fra en forretningsorden fastsat af Repræsentantskabet. Forretningsordenen godkendes på generalforsamlingen.

§ 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7

Der skrives referat fra alle møder i RAB forum.

ØKONOMI OG KONTINGENT

§ 8

        Stk. 1:   RAB forum’s arbejde og forpligtigelser finansieres ved kontingent fra de
                     Registrerings Ansvarlige Brancheforeninger.

        Stk. 2:   Kontingentet indbetales via de respektive Brancheforeninger.

                      Når en brancheforening optages i RAB forum i løbet af et kalenderår,
                      betales pr. antal RAB registrerede medlemmer kontingent svarende til
                      perioden frem til næste kontingent opkrævning. Den årlige betaling pr.
                      registreret medlem fastsættes på RAB forum´s generalforsamling.

                      Antal registrerede opgøres pr. 1/1 og indbetales senest 31/1.

        Stk. 3:   RAB forum’s generalforsamling godkender et budget, der skal vise
                      hvordan midlerne forventes anvendt.

        Stk. 4:   Ved udmelding uanset årsag tilbagebetales indbetalt kontingent ikke.

TEGNING OG HÆFTELSE

§ 9

        Stk. 1:   RAB forum tegnes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf
                     den ene skal være formanden. Foreningens kasserer har fuldmagt til at
                     modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser.

        Stk. 2:   RAB forum’s deltagere og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt
                      for de af RAB forum indgåede forpligtigelser, for hvilke alene RAB forum
                      hæfter med dens respektive formue.

        Stk. 3:   Bestyrelsen må ikke stifte gæld.

REGNSKAB OG REVISION

§ 10

        Stk. 1:   RAB forum’s regnskabs- og virke år løber fra den 1. januar til den 31.
                     december.

        Stk. 2:   Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være revideret af
                      en uden for bestyrelsen valgt revisor.

        Stk. 3:   Revisoren og en suppleant vælges på generalforsamlingen for ét år ad
                      gangen.

§ 11

RAB forum’s formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

GENERALFORSAMLING

§ 12

        Stk. 1:   RAB forum’s højeste myndighed er generalforsamlingen.
                      Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af uge 10 og
                      indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 4 ugers
                      varsel.

        Stk. 2:   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
                      formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

                      Oversigt over indkomne forslag og dagsorden meddeles medlemmerne
                      pr. e-mail senest 10 dage inden generalforsamlingen.

        Stk. 3:   Alle fremmødte registreringsansvarlige brancheforeninger har en
                      stemme.

        Stk. 4:   På generalforsamlingen afgøres sager ved simpelt stemmeflertal (over
                      halvdelen).

        Stk. 5:   Ændringer til formålsparagraf kræver 2/3 flertal.

        Stk. 6:   Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

        Stk. 7:   Der skrives referat fra generalforsamlingen.

§ 13

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

        1.   Valg af dirigent

        2.   Valg af referent

        3.   Aflæggelse og godkendelse af beretninger 3.1, fra formanden 3.2, fra evt.
              udvalg

        4.   Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

        5.   Behandling af indkomne forslag

        6.   Fastsættelse af kontingenter

        7.   Forelæggelse og godkendelse af budget for det følgende år.

        8.   Valg af:

               8.1   Formand i lige år

               8.2   Kasserer i ulige år

               8.3   Et bestyrelsesmedlem i lige år og

                       To bestyrelsesmedlemmer i ulige år

               8.4   To bestyrelses suppleanter

               8.5   Revisor

               8.6   Revisorsuppleant

         9.   Valg til udvalg

        10.  Eventuelt (her kan intet besluttes).

§ 14

        Stk. 1:   Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen
                     finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af foreningens repræsentant-
                     skab stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

        Stk. 2:   Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at
                      kravet herom er  modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær
                      generalforsamling.

RAB forum’s OPLØSNING

§ 15

        Stk. 1:   RAB forum kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden
                     følgende generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse i § 12).

        Stk. 2:   Ophører foreningen med at eksistere tilfalder RAB forum’s aktiver de
                      registreringsansvarlige brancheforeninger, der er repræsenteret i
                      RAB forum forholdsmæssigt i forhold til det seneste kalenderårs
                      kontingent.

Således ændret og vedtaget 2. april 2005 Dirigent Rosa Frederiksen

Således ændret og vedtaget 20. november 2006 Dirigent René Nielsen

Således ændret og vedtaget 6. marts 2007 Dirigent René Nielsen

Således ændret og vedtaget 23. februar 2009 Dirigent Torben Lind

Således ændret og vedtaget ekstraordinær generalforsamling 19.juni 2020 Hotel Scandic Kokholm 2, Kolding Dirigent Anette Hansen

Således ændret og vedtaget 12. februar ved virtuel generalforsamling, Dirigent Anette Hansen

2 stk. 6 og 7 ordet positiv slettes og i stk. 7 tilføjes; samt medvirke til at få indflydelse, hvor dette skønnes relevant

Stk. 8 slettes og efterfølgende stk. rettes så stk. 9 bliver stk. 8 osv.

Stk. 11 slettes

3 overskrift ændres til RAB forums repræsentantskab

Stk. 2 slettes i nuværende form Nyt stk. 2: Optagelse i RAB forum kan efter ansøgning ske, når en brancheforening tilkendegiver, at de ønsker at leve op til RAB forums formål. Optagelsen afgøres af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen afslår en ansøgning, skal dette være skriftligt begrundet.

Stk. 3 Denne ændres til disse i første sætning.

Disse repræsentanter skal som hovedregel være RAB-behandlere slettes

Stk. 4 deles i 2 og bliver til stk. 4 og stk. 5

Tidligere stk. 5 og stk. 6 slettes

Nyt stk. 6 Såfremt en brancheforening gentagne gange ikke efterlever RAB forums formål kan foreningen ekskluderes af RAB forum

Nyt Stk. 7 Såfremt en brancheforening har modtaget afslag på optagelse, eller er blevet ekskluderet af RAB forums bestyrelse, har brancheforeningen ret til, at tage afgørelsen op på førstkommende generalforsamling for endelig afgørelse.

4 stk. 1 Minimum slettes. Disse repræsentanter skal som hovedregel være RAB behandlere slettes.

Stk. 3 Alle vælges for to år ad gangen, således at formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Præciseres

8 Registreringsafgift ændret til kontingent

Dato for opgørelse ændres til 1.1

Stk. 3 Således vedtages her også hvor stor kapitalen, jf. § 2 stk. 1 pkt. 4, til hver en tid skal være – slettes.

Stk. 4: Ved udmelding – tilføjes uanset årsag og -, som skal ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, eller bortfald af medlemskab, jf. § 3, stk. 5 og stk. 6,-  slettes – tilbagebetales indbetalt afgift ikke.

9 der tilføjes ny stk. 3 Bestyrelsen må ikke stifte gæld.

10 stk. 3 evt. slettes

12 stk. 2 tidsfristen ændres til 3 uger og tilføjes: Oversigt over indkomne forslag og dagsorden meddeles medlemmerne pr. e-mail senest 10 dage inden generalforsamlingen

Stk. 4 Almindeligt flertal ændret til simpelt

Stk. 5 Vedtægtsændringer ændres til: ændringer i formålsparagraf dvs. vedtægtsændringer ændres fremover jvf. stk. 4 ved simpelt flertal

13 stk. 3 tilføjes – og godkendelse af

Stk. 6 ændres til kontingenter

Stk. 8.3 slettes og efterfølgende stykker retter numre

14 stk. 1: medlemmer ændres til repræsentantskab

15 stk.2 Brancheorganisationer ændres til brancheforeninger

Afgiftsbetaling ændres til kontingent