Bestyrelsen

RAB forums ledes dagligt af en bestyrelse bestående af fem personer.

Bestyrelsen samt to suppleanter vælges på den årlige generalforsamling blandt de registreringsansvarlige brancheforeningers repræsentanter. Repræsentanterne skal som hovedregel være RAB-behandlere. Alle vælges for to år ad gangen, således at formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år og kasseren og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelthen flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Anette Hansen
Formand
Tlf: 21 49 07 79
Mail: formand@rabforum.dk
Benny Hansen
Kasserer
Tlf: 60 58 43 43
Mail: kasserer@rabforum.dk
Lene Rohde
Sekretær
Tlf: 25 46 40 04
Mail: sekretaer@rabforum.dk
Lotte Odsgaard
Lotte Odsgaard
Næstformand
Tlf: 70 27 88 50
Mail: naestformand@rabforum.dk
Bestyrelsesmedlem
Jesper Koefoed
Mail: info@frfm.dk