Hvad er RAB?

RAB-registreringsordningen er en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, som blev vedtaget ved lov tilbage i 2004.

Loven om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, lov nr. 351 af 19.5.2004, med tilhørende ændringer og bekendtgørelser, er en frivillig registreringsordning for alternative behandlere, der opfylder de gældende uddannelseskrav.

Loven fungerer i praksis ved, at brancheforeninger der ønsker at registrere alternative behandlere, skal godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Brancheforeningen skal over for Styrelsen for Patientsikkerhed sandsynliggøre, at foreningen er i stand til at håndtere kravene i relation til de fagområder, der omfattes af godkendelsen. Godkendes brancheforeningen har foreningen fremover ret til at RAB-registrere sine medlemmer.

RAB-registreringsordningen bygger bl.a. på:

 • Veldefinerede minimum uddannelseskrav 
 • Krav til at behandlerens uddannelse er tidssvarende, vedligeholdes og opdateres i relevant omfang. (Rent praktisk stiller langt de fleste brancheforeninger krav om RAB fornyelse hvert 3. år med et krav om mellem 30-48 timers efteruddannelse)
 • Regelsæt for etisk standard 
 • Klagemuligheder for borgerne
 • RAB eller Registreret Alternativ Behandler er en beskyttet titel og må kun bruges af dem, der opfylder ovenstående kriterier, fastsat i samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og behandlernes brancheorganisationer
 • Brancheforeningerne skal som minimum:
  –  have som væsentligste formål at repræsentere alternative behandlere i faglige
      spørgsmål
  –  have mindst 30 registreringsberettigede alternative behandlere som
      medlemmer. Hvis en forening repræsenterer alternative behandlere inden
      for flere forskellige fagområder (for eksempel akupunktur, zoneterapi mv.) er
      udgangspunktet minimum 20 registreringsberettigede medlemmer inden for
      hvert fagområde 
  –  have et regelsæt for God Klinisk Praksis der opfylder kravene i
      bekendtgørelsens § 5 
  –  have eksisteret i minimum 2 år 
  –  være opbygget i anerkendt foreningsform 
  –  have vedtægter der opfylder bekendtgørelsens § 8 
  –  have et klageorgan der opfylder bekendtgørelsens § 9 
  –  stille basale uddannelseskrav til de af deres medlemmer, som foreningen
      registrerer, der opfylder lovens § 10

RAB eller Registreret Alternativ Behandler er en fællesnævner for en offentligt anerkendt standard. Det er vigtigt at understrege, at RAB-registreringsordningen ikke er en autorisation på linje med den som sundhedspersonale eg. læger og sygeplejersker er underlagt.

Registreret Alternativ Behandler

Som behandler skal man ansøge om RAB-registrering i den brancheforening, hvor man er medlem. Det er frivilligt for den enkelte behandler, om man ønsker at lade sig registrere. Men der er uddannelseskrav, der skal opfyldes ved registrering og i forbindelse med vedligeholdelse af registreringen. 

Betydning for brugerne

Formålet med RAB-registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB). 

Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav til den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for God Klinisk Praksis.

RAB-registreringsordningen er en slags kvalitetssikring, der skal leve op til lovens tekst.

De formelle krav, lovtekst og, bekendtgørelser kan ses på hjemmesiden  www.stps.dk.