Bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere
BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende)
LOV Nr. 351 af 19/05/2004
Bekendtgørelse om en brancheadministreret
registreringsordning for alternative behandlere
I medfør af § 5, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, i lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere og efter bemyndigelse af indenrigs- og sundhedsministeren fastsættes:
Kapitel 1
Definitioner og anvendelsesområde
§ 1. Ved en alternativ behandler forstås en person, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet.
Stk. 2. Ved sundhedsmæssig virksomhed forstås undersøgelse, diagnosticering, behandling,
forebyggelse, mv. af sygdom over for den enkelte bruger. Bekendtgørelsen omfatter ikke
virksomhed, der vedrører livsfilosofier, skønhedspleje, personligt velvære, personlig udvikling, meditation m.v.
Stk. 3. Ved en forening forstås en organisation, hvis medlemmer er alternative behandlere inden for et enkelt fagområde (behandlingsform). Efter en konkret vurdering kan bekendtgørelsen dog udstrækkes til tillige at omfatte foreninger, hvis medlemmer er alternative behandlere inden for forskellige alternative fagområder (behandlingsformer).
Kapitel 2
Godkendelse af foreninger
§ 2. For at kunne blive godkendt til at registrere alternative behandlere, skal en forening opfylde de i §§ 3 – 11 nævnte betingelser.
Formål
Lovgivning som forskriften vedrører
Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner og anvendelsesområde
Kapitel 2 Godkendelse af foreninger
Kapitel 3 Opretholdelse af foreningens godkendelse
Kapitel 4 Registrering af alternative behandlere
Kapitel 5 Offentliggørelse
Kapitel 6 Påklage
Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Forskriftens fulde tekst
§ 3. Foreningens væsentligste formål skal være at repræsentere alternative behandlere i faglige spørgsmål.
Størrelse
§ 4. Foreningen skal have mindst 30 alternative behandlere, der opfylder betingelserne for at blive registrerede alternative behandlere, som medlemmer.
Stk. 2. For så vidt angår foreninger, hvis medlemmer er alternative behandlere inden for forskellige alternative fagområder (behandlingsformer),vil styrelsen foretage en konkret vurdering af de enkelte faggruppers størrelse, idet disse som udgangspunkt hver især bør bestå af minimum 20 registreringsberettigede medlemmer. Finder Sundhedsstyrelsen det imidlertid undtagelsesvis sandsynliggjort, at en forening, der består af alternative behandlere inden for flere forskellige fagområder, vil kunne leve op til de forpligtelser, der påhviler denne efter bekendtgørelsen, selvom et enkelt eller nogle få af de af foreningen omfattede fagområder består af færre end 20 alternative behandlere, vil styrelsen dog uanset bestemmelsen i 1. pkt. kunne godkende foreningen til at registrere alternative behandlere inden for de pågældende områder.
Regler for god klinisk praksis
§ 5. Foreningen skal have et regelsæt for god klinisk praksis. Dette regelsæt skal som minimum indeholde bestemmelser om, at medlemmerne:
1) skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte,
2) skal anbefale en bruger at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret,
3) skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende,
4) løbende skal vedligeholde og opdatere deres faglige viden,
5) skal give brugerne saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, de kan have hertil,
6) skal føre optegnelser over deres behandlinger af den enkelte bruger, herunder om indikation samt den behandling og den information der er givet, og
7) har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige
oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres brugere.
Etablering
§ 6. Foreningen skal være veletableret. Hermed menes, at foreningen skal have eksisteret i
minimum 2 år.
Stk. 2. Sundhedsstyrelsen foretager en konkret vurdering af, om en forening, som er blevet udskilt fra en anden forening eller slået sammen med en anden forening, kan anses for at opfylde kravet om at være veletableret, selvom foreningen ikke har eksisteret i 2 år.
Opbygning
§ 7. Foreningen skal være opbygget i en anerkendt foreningsform med vedtægter.
Vedtægter
§ 8. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser, som sikrer, at foreningen er demokratisk i sin opbygning og funktion, herunder om afholdelse af generalforsamling og ekstraordinær
generalforsamling, valg af ledelse og om ledelsens opgaver.
Stk. 2. Endvidere skal vedtægterne indeholde
1) objektive og saglige bestemmelser om optagelse af nye medlemmer, herunder om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund inden for alternativ behandling, således at enhver alternativ behandler, som opfylder disse betingelser, har krav på at blive optaget som medlem,
2) bestemmelser om registrering af alternative behandlere, herunder de i § 10 nævnte
uddannelseskrav,
3) objektive og saglige bestemmelser om fratagelse af medlemskab og afregistrering og dermed fratagelse af retten til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB), samt
4) bestemmelser om det i § 9 omhandlede klageorgan.
Klageorgan
§ 9. Foreningen skal have et klageorgan, hvortil brugere kan klage over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis. Klageorganet skal endvidere kunne behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering.
Stk. 2. Klageorganet skal kunne sanktionere overtrædelser af foreningens regler , herunder ved irettesættelse, fratagelse af medlemskab eller afregistrering.
Stk. 3. Afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Der skal ske partshøring over forslag til
afgørelser.
Stk. 4. Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter anmodningens modtagelse.
Stk. 5. Der skal være adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Foreningen kan fastsætte en frist for forældelse af muligheden for at indbringe en sag for klageorganet. Der skal som minimum gives klagerne en frist på 2 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt den pågældende alternative behandler.
Stk. 6. Klageorganet skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Dette
indebærer, at intet medlem af klageorganet må have særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller have nærstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.
Basale uddannelseskrav
§ 10. Foreningen skal stille basale uddannelseskrav til de medlemmer af foreningen, som
foreningen registrerer og dermed giver tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB), herunder krav om en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner. En lektion skal være á minimum 45 minutters varighed.
Stk. 2. Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer. Uddannelsen skal omfatte minimum 250 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform). Herudover bør uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser, klinikvejledning/klientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer).
§ 11. Foreningens ansøgning om godkendelse sendes til Sundhedsstyrelsen.
Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at foreningen opfylder betingelserne,
herunder
1) vedtægterne,
2) regelsættet for god klinisk praksis,
3) medlemsantal og fordeling på fagområder (behandlingsformer),
4) referater af de ordinære generalforsamlinger, samt eventuelle ekstraordinære
generalforsamlinger, der er afholdt inden for de seneste 2 år forud for ansøgningens indsendelse til Sundhedsstyrelsen, dog minimum for de seneste 2 ordinære generalforsamlinger, samt
5) indkaldelse, dagsorden, bestyrelsens beretning og revideret regnskab vedrørende de i pkt. 4) nævnte generalforsamlinger.
Stk. 3. Ansøgningen skal endvidere indeholde oplysning om, hvorledes foreningen vil sikre
offentligheden adgang til den i § 19 nævnte information, samt det i § 1 i Indenrigs- og
Sundhedsministeriets bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere nævnte gebyr.
Stk. 4. Såfremt en forening kan godkendes efter kapitel 2, skal foreningen indbetale det i § 2 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere nævnte gebyr til Sundhedsstyrelsen. Når gebyret er modtaget i Sundhedsstyrelsen, modtager foreningen skriftlig meddelelse om godkendelsen og dens rammer og foreningens navn mv. sættes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Kapitel 3
Opretholdelse af foreningens godkendelse
§ 12. For at opretholde godkendelsen til at registrere alternative behandlere efter kapitel 2 skal en forening
1) betale et årligt gebyr, jf. § 3 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om
Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede
registreringsordning for alternative behandlere,
2) løbende tilsende Sundhedsstyrelsen kopi af eventuelle vedtægtsændringer eller ændringer i andet materiale som ligger til grund for godkendelsen, og
3) årligt tilsende Sundhedsstyrelsen kopi af referater af generalforsamlinger.
§ 13. Såfremt Sundhedsstyrelsen ikke efter påkrav modtager det i § 12 nævnte gebyr eller materiale inden for den i påkravet angivne frist, bortfalder foreningens godkendelse og Sundhedsstyrelsen sletter foreningen fra styrelsens liste, jf. § 18. Sundhedsstyrelsen kan ved større fristoverskridelser kræve, at foreningen skal ansøge om en ny godkendelse og betale nyt godkendelsesgebyr.
Kapitel 4
Registrering af alternative behandlere
§ 14. For at opnå registrering og dermed ret til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB) skal en alternativ behandler dels være medlem af en forening, der er godkendt efter reglerne i kapitel 2 til at registrere alternative behandlere inden for det pågældende fagområde (behandlingsform), dels opfylde de i § 10 nævnte basale uddannelseskrav.
Stk. 2. Registrering og dermed udstedelse af tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB) forestås af den pågældende forening.
Stk. 3. Foreningen er ansvarlig for, at betingelserne for registrering er tilstede ved registreringen, og for at afregistrere et medlem, såfremt den pågældende ikke længere opfylder betingelserne.
§ 15. Såfremt en forening, der er godkendt efter reglerne i kapitel 2, ophører med at eksistere eller fratages sin godkendelse, forudsætter fortsat brug af titlen registreret alternativ behandler (RAB) for de af foreningen registrerede medlemmer, at disse er indmeldt i og registreret på ny i en anden forening, der er godkendt efter reglerne i kapitel 2 til at registrere alternative behandlere inden for det pågældende fagområde (behandlingsform).
§ 16. Ønsker en alternativ behandler at blive registreret i relation til flere fagområder
(behandlingsformer), skal de i § 14, stk. 1, nævnte krav være opfyldt for hver af de pågældende behandlingsformer.
Stk. 2. Registrering skal i givet fald ske i en eller eventuelt flere foreninger, der er godkendt til at registrere alternative behandlere inden for de pågældende fagområder (behandlingsformer).
§ 17. En alternativ behandler, der er registreret efter denne lov, må alene anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB) i relation til det eller de fagområder (behandlingsformer), som registreringen omfatter.
Kapitel 5
Offentliggørelse

§ 18. Sundhedsstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside www.sst.dk oplysninger om, hvilke
foreninger Sundhedsstyrelsen har godkendt til at registrere alternative behandlere efter denne bekendtgørelse samt om registreringsordningen.
§ 19. De af Sundhedsstyrelsen godkendte foreninger skal give offentligheden adgang til
oplysninger om, hvilke af foreningens medlemmer foreningen har registreret og dermed givet
tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB), om proceduren for registrering af alternative behandlere, om foreningens regelsæt for god klinisk praksis og om de uddannelseskrav foreningen stiller til de medlemmer, som foreningen registrerer, samt om klageadgangen til foreningens klageorgan.
Kapitel 6
Påklage
§ 20. Afgørelser truffet af en forening vedrørende registreringsordningen kan ikke påklages til
Sundhedsstyrelsen.
Stk. 2. Sundhedsstyrelsen vil dog som godkendelsesmyndighed vurdere, om oplysninger, der
kommer styrelsen i hænde om en forening eller dennes administration efter bekendtgørelsen, giver styrelsen anledning til at reagere over for den pågældende forening, herunder efter
omstændighederne ved tilbagekaldelse af foreningens godkendelse, såfremt foreningen ikke opfylder bekendtgørelsens krav.
Stk. 3. Sundhedsstyrelsens eller en forenings afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke
påklages til indenrigs- og sundhedsministeren eller anden administrativ myndighed.
Kapitel 7
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2004.
§ 22. Alternative behandlere, der pr. 1. juni 2004 i et tidsrum af sammenlagt mindst 2 år svarende til fuld tid inden for de seneste 5 år og på baggrund af en forudgående dokumenteret, relevant uddannelse har udøvet deres virksomhed som medlemmer af en forening, der er godkendt til at registrere alternative behandlere inden for det pågældende fagområde (behandlingsform), vil uanset bestemmelsen i § 10 om basale uddannelseskrav kunne registreres, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Alternative behandlere, der pr. 1. juni 2004 i et tidsrum af sammenlagt mindst 2 år svarende til fuld tid inden for de seneste 5 år og på baggrund af en forudgående dokumenteret, relevant uddannelse har udøvet deres virksomhed som medlemmer af en forening, der ikke opfylder kravet i
§ 4 om foreningens størrelse eller som er for løst organiseret til selv kunne varetage opgaven med at registrere alternative behandlere, vil uanset bestemmelsen i § 10 om basale uddannelseskrav kunne registreres i en anden forening, såfremt den pågældende forening har opnået Sundhedsstyrelsens godkendelse hertil, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. I såvel de i stk. 1 som stk. 2 nævnte situationer forudsættes, at den pågældende forening har opnået sin godkendelse på baggrund af en ansøgning, som har været Sundhedsstyrelsen i hænde senest 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden, og at behandlerens ansøgning om registrering er indsendt til foreningen senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.
Sundhedsstyrelsen, den 25. juni 2004
Jens Kristian Gøtrik/Michael von Magnus